Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Splav | prekinitev nosečnosti

Novoapostolska Cerkev je zagovornica življenja. Že sama oplojena jajčna celica predstavlja živi individuum, življenje, ki ima pravico do zaščite. Novoapostolska cerkev odklanja prekinitev nosečnosti, ker le-ta predstavlja nespoštovanje pete božje zapovedi. S takšnim dejanjem povezana krivda v odnosu do Boga je lahko glede na življenjske okoliščine zelo raznolika. Tudi kadar obstajajo s človeškega vidika razumljivi razlogi v prid prekinitvi nosečnosti, naj ima cerkveno stališče zaradi širine posledic te odločitve pri odločanju veliko težo.

Matere oziroma pari, ki se spoprijemajo z medicinskimi, osebnimi in teološkimi pogledi na splav, se lahko zanesejo na to, da bo Cerkev njihovo odgovorno odločitev za ali proti prekinitvi nosečnosti spoštovala in nepristransko skrbela zanje.

 

Sveto pismo | Biblija

Sveto pismo – Biblija – je zbirka zapisov o božjem delovanju, obljubah in zapovedih. Vsebuje Staro zavezo in Novo zavezo. Sveto pismo priča o božjih razodetjih, a ne predstavlja popolnega in celotnega poročila o vseh božjih dejanjih. Bog je poskrbel, da se je ohranilo, kar je za zveličanje ljudi pomembno.

Avtor Svetega pisma je Bog. Ljudje, ki jih je Sveti Duh k temu navdahnil (inspiriral), so zapisali, kar je Bog razodel. Oblika in izražanje sta v posameznih svetopisemskih knjigah odraz posameznih piscev in njihovih predstav ter izkustev njihovega časa. „Inspiracija“ v prevodu pomeni „ustvarjalna moč, domišljija, ki jo vzbuja pojav ali stvar“. Inspiracija od Boga pomeni, da Sveti Duh človeka k nečemu napelje ali mu nekaj posreduje.

 

Sveti Duh

Sveti Duh je pravi Bog. Je tretja božja oseba, ki jo skupaj z Očetom in Sinom kot Gospoda in Boga molimo in častimo. Sveti Duh izhaja iz Boga, Očeta in Sina. Sveti Duh večno živi v skupnosti z njima in kakor onadva deluje univerzalno.

Razlikovati je treba med Svetim Duhom kot božjo osebo in Svetim Duhom, ki ga podarja Bog. Sveti Duh, ki ga podarja Bog, predstavlja božje darilo in moč, ki izhaja iz troedinega Bpga. Verujoči, ki ta dar sprejme, je hkrati izpolnjen z božjo ljubeznijo. Krščeni z vodo, ki prejmejo dar Svetega Duha, s tem postanejo božji otroci.

 

Spolno nasilje

Problem spolnega nasilja srečamo v vseh slojih prebivalstva in ga je tako mogoče najti tudi znotraj Novoapostolske cerkve. Med člani cerkve so lahko tako storilci kot tudi žrtve. Preprečevanje spolnega nasilja je naloga celotne človeške skupnosti, ki se ji tudi Novoapostolska cekev ne izogiba. V ta namen so na voljo preventivni programi.

Zaščita in pomoč žrtvam ima v Novoapostolski cerkvi visoko prioriteto. V okviru skrbi za žrtve je Novapostolska cerkev po eni strani organizirala strokovne skupine, ki se ob razkritju tovrstnih primerov v cerkvi aktivno vključijo in ponudijo pomoč, po drugi strani pa žrtve napoti po pomoč, ki jo nudijo oblasti in strokovne inštitucije.

 

Spolni delikti v okviru dušnopastirske skrbi

Spolni delikti v okviru dušnopastirske skrbi – med nje sodijo spolno nadlegovanje in spolna zloraba s strani duhovnih služabnikov in cerkvenih uradnikov in uradnic – so kazniva dejanja in jih strogo obsojamo. Če je sum nanje potrjen, se kaznujejo po kanonskem pravu. Takšna kazniva dejanja se lahko zgodijo pri ženskah in moških vseh starosti. Prizadenejo človekovo osebnost in človekovo dostojanstvo.

V posameznih okrožnih cerkvah so bili ustanovljeni tako imenovani nadzorni in svetovalni organi za preiskavo morebitnih sumov na takšne dogodke. V skladu s svojim mandatom Cerkev žrtvam in storilcem ponuja dušnopastirsko skrb in jih napoti na usposobljene osebe in ustanove.

 

Socialna angažiranost

Novoapostolska cerkev želi ravnati v skladu z Evangelijem. Svojo nalogo med drugim vidi v „dejavni ljubezni do bližnjega“, ki služi v dobro človeku ne glede na to, za koga gre (ne glede na osebo). Nosilci te socialne angažiranosti so številni prostovoljci iz posameznih skupnosti, pomoč pa se vrši tudi v materialnih sredstvih.

Cerkev v okviru svojih zmožnosti samostojno in v sodelovanju z dobrodelnimi organizacijami načrtuje, podpira in vzpodbuja dobrodelne in družbeno koristne projekte, objekte in dobrodelne akcije po vsem svetu.